กล่องไปรษณีย์ฝาชนแบบมีจ่าหน้า มีช่องให้กรอกทั้งผู้รับและผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว สะดวกและรวดเร็วในการจ่าหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนจ่าหน้าด้วยตัวเอง

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AAAกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AAA
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AAกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AA
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AA13/7กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AA13/7
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AA+4กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ AA+4
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Aกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ A
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ A+6กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ A+6
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Bกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ B
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ B+7กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ B+7
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Cกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ C
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ C+9กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ C+9
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Dกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ D
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Dกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ D
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Eกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ E
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ Fกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า เบอร์ F